ANBI status

Op 9 juni 2020 is de GSR als school overgedragen van de oude Vereniging voor Gereformeerd Voorgezet onderwijs in Westelijk Nederland naar de nieuwe schoolvereniging: GSR-Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad. Op de pagina 'Schoolvereniging' vindt u de samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht. Dit is gelijk gebleven voor de nieuwe schoolvereniging.

De Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in Westelijk Nederland heeft een ANBI-status. Het banknummer waar giften op gestort werden is: IBAN NL02 RABO 0150016824, t.n.v. GSR-Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad. Het RSIN/fiscaal nummer is 860612399.

Voor de nieuwe vereniging GSR-Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad is een aanvraag gedaan voor overname van de ANBI-status van de oude vereniging.

In de jaarstukken 2019 vindt u het verslag van de activiteiten in 2019 en de financiële verantwoording van de oude vereniging. Daarnaast is in de jaarstukken het beloningsbeleid opgenomen voor de bestuurder en de Raad van Toezicht. Dit beleid is ongewijzigd voor de nieuwe vereniging. In het schoolplan 2018-2022 staan de hoofdlijnen van het beleid van de GSR.

De nieuwe schoolvereniging is 11 november 2019 opgericht, maar actief sinds de bestuursoverdracht op 9 juni 2020. Inhoudelijke en financiële verantwoording zal plaatsvinden in de jaarstukken over 2020, die uiterlijk 1 juli 2021 worden gepubliceerd op deze website.

Naast een aantal fiscale voordelen voor de school (de school hoeft geen belasting meer te betalen over schenkingen die het heeft ontvangen) zijn er ook voordelen voor mensen die een schenking aan de school willen doen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

  • Op school organiseren we in het kader van maatschappelijke stages acties voor onze medemens; soms dichtbij, soms verder weg. Verder zijn uw giften welkom voor ondersteuning van financieel minder draagkrachtige ouders, die een beroep doen op het suppletiefonds.
  • Ook zijn giften welkom voor onderwijsdoeleinden of bepaalde (verbouwings-) projecten die niet door de overheid worden gefinancierd.