Schoolvereniging

De GSR gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs voor West-Nederland. De schoolvereniging biedt alleen kerkleden van de GKV, CGK en de NGK de mogelijkheid om lid te worden van de vereniging. Dat heeft alles te maken met het ontstaan van de vereniging en met de doelstelling, waarin aansluiting gezocht wordt bij de leer van deze kerken.

Contributie en ouderbijdrage

Wanneer u lid bent van de vereniging, betaalt u contributie. Dat is op dit moment een bedrag van € 25,- per jaar. Niet alle ouders kunnen, zoals gezegd, lid zijn van de vereniging. Zij betalen uiteindelijk wel dezelfde bijdrage aan de school, want de leden krijgen een korting op de ouderbijdrage.
Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vindt u hiernaast in twee documenten.

ANBI status

De GSR is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naast een aantal fiscale voordelen voor de school (de school hoeft geen belasting meer te betalen over schenkingen die het heeft ontvangen) zijn er ook voordelen voor mensen die een schenking aan de school willen doen.  Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Op school organiseren we in het kader van maatschappelijke stages acties voor onze medemens;  soms dichtbij, soms verder weg.  Zo hebben leerlingen van de school  de laatste jaren een dagje uit georganiseerd  voor mensen uit de buurt, die afhankelijk zijn van de voedselbank, een actie voor ondersteuning van BK-3 leerlingen, die een maatschappelijke stage organiseren in Roemenië (t.b.v stichting Care Foundation). Verder zijn uw giften welkom voor ondersteuning van financieel minder draagkrachtige ouders, die een beroep doen op het suppletiefonds.

Ook zijn giften welkom voor onderwijsdoeleinden of bepaalde (verbouwings) projecten die niet door de overheid worden gefinancierd.

Het IBAN-banknummer waar giften op gestort kunnen worden is:  NL79INGB0694163287, t.n.v. Ver. voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland. RSIN/fiscaal nummer 002538118.