Schoolvereniging

De GSR gaat uit van 'GSR - Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in de Randstad'. De Vereniging heeft als grondslag "de Bijbel die als het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God wordt aanvaard." De Vereniging staat in de traditie van het gereformeerde geloof zoals zich dat gevormd heeft sinds de Reformatie (artikel 4 van de statuten).

Alle ouders van leerlingen van de school en ook alle andere (meerderjarige) betrokkenen kunnen lid worden van de Vereniging.

Raad van toezicht / bestuur

Het College van Bestuur (de bestuurder) is het bevoegd gezag van de GSR en verantwoordelijk voor het besturen van de school. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur om:

  • de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
  • goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten;
  • het vastgestelde beleid en het gevoerde bestuur te toetsen aan regelgeving.

College van Bestuur:
Melle de Vries, bestuurder

Raad van Toezicht:
Hans Storm, voorzitter
Marnix de Romph, vice-voorzitter
Margit Blokhuis
Ostara de Jager
Marnix de Romph
Ankie van Tatenhove
Harmen Hindriks

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende commissies:
Remuneratie: Hans Storm en Marnix de Romph
Identiteit: Hans Storm en Marnix de Romph
Onderwijs: Ostara de Jager en Ankie van Tatenhove
Audit: Harmen Hindriks  en Margit Blokhuis