Meer over havo/vwo in Rotterdam

Havo/vwo-onderbouw

De onderbouw vervult een belangrijke rol in het vaststellen welke opleiding bij welke leerling past en welk profiel in de bovenbouw aansluit op de talenten, mogelijkheden en voorkeuren van de leerling.
In de brugklas is er veel aandacht voor het vaststellen van die mogelijkheden: er zijn tests voor taal en rekenen en er is een test die eventuele hoogbegaafdheid vaststelt. Als wordt vastgesteld dat er achterstanden bij een leerling zijn voor taal en/of rekenen worden er extra lessen in het rooster opgenomen of worden er individuele steunlessen georganiseerd. 

Profielkeuze
In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de profielkeuze. De decaan van onze school geeft in dat jaar keuzebegeleidingslessen en voert gesprekken met leerlingen. Er zijn in november informatieavonden door de decaan voor ouders H/V-3 leerlingen. Uiteraard is er ook begeleiding van de mentor.

Projecten
Vier keer per jaar hebben we een projectweek. Leerlingen werken in een projectweek meerdere dagen aan een project. Elk project is een kruising van twee vakken. Voorbeelden zijn: Kruistochten (Nederlands en geschiedenis), plaatsbepalen (wiskunde en aardrijkskunde). 

muziek les GSR groep 7 groep 8 brugklas

Havo/vwo-bovenbouw of Tweede Fase 

De bovenbouw van havo/vwo wordt ook wel Tweede Fase genoemd. De organisatie van het onderwijs in de Tweede Fase is anders dan in de eerste leerjaren.

De leerlingen krijgen een aantal weken les in de gekozen vakken en zijn bezig met het verwerken van de stof die aan de orde is; daarna is er een toetsweek, waarin voor de meeste vakken die ze volgen, een toets wordt afgenomen. In deze week zijn er (vrijwel) geen lessen; wel wordt de tijd ook benut voor andere activiteiten, zoals geïntegreerde projecten en excursies.

Toetsweken en examens

In totaal zijn er in de loop van een schooljaar vijf, ongeveer even lange periodes, die elk worden afgesloten met een toetsweek.

Een aantal toetsen telt mee voor het zogenaamde schoolexamen; in het laatste schooljaar tellen alle toetsen hiervoor mee.

Wat is de rol van een mentor?

De mentor is een centrale figuur binnen de school; de contactpersoon voor leerlingen, ouders en collega’s. De mentor begeleidt het leren leren en het leren leven: hij/zij spreekt met de leerlingen over de voortgang van de studie, geeft in het eerste jaar mentorlessen en heeft aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het groepsproces.